Niezgodność Towaru z umową (reklamacje) - KONSUMENCI


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonej przepisami kodeksu cywilnego.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór,
c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d. została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.
3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pocztą e-mail na adres: kontakt@violahairextensions.pl. Sugerujemy skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem www.violahairextensions.pl, którego wypełnienie usprawni proces reklamacji.
4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
a. żądać wymiany towaru na wolny od wad; albo
b. żądać usunięcia wady; albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9. W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta ale na koszt Sprzedawcy.
10. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
12. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
14. Konsument może wskazać sposób, w jaki chce zostać poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku braku wskazania przez konsumenta sposobu powiadomienia, sposób ten wybiera Sprzedawca, według własnego uznania. Sprzedawca może poinformować Konsumenta:
a. pisemnie na adres reklamującego
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email,
c. wiadomością sms na numer podany przez reklamującego.
15. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: 
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
16. Usługodawca nie jest producentem sprzedawanych Towarów. Producent może udzielić gwarancji jakości Towaru. Warunki oraz okres gwarancji wskazane są w oświadczeniu gwarancyjnym Producenta.