§ 1 Informacje podstawowe
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.violahairextensions.pl, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego www.violahairextensions.pl prowadzonego przez Viola Hair Extensions Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Modrzewiowa 5, 84-215 Sopieszyno, NIP 675 175 21 98, Regon 389174460.
2. W sprawach informacji, pytań i zamówień należy kontaktować się na adres mailowy kontakt@violahairextensions.pl bądź pod numerem telefonu +48 578 889 918
Dane do kontaktu ze Sprzedawcą:
Viola Hair Extensions Sp. Z o.o
Ul. Modrzewiowa 5
84-215 Sopieszyno, Polska
Dane teleadresowe: e-mail: kontakt@violahairextensions.pl
tel: +48 578 889 918 czynny w godz. 9:00 - 15:00 (koszt połączenia wg. taryfy operatora)
Dane teleadresowe na potrzeby reklamacji: e-mail: kontakt@violahairextensions.pl
§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
5. Konto Klienta (Konto) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.
7. Platforma ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym) – interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;
8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
9. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
10. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.violahairextensions.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
11. Strona – Usługodawca lub Klient;
12. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
14. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
15. Usługodawca – Viola Hair Extensions Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Modrzewiowa 5, 84-215 Sopieszyno, NIP 675 175 21 98, Regon 389174460
16. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 730 z późniejszymi zmianami);
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
18. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019, poz. 1495 z późniejszymi zmianami)
§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu
1. Informacje na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert.
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
a. przedstawienie propozycji i oferty Sklepu,
b. możliwość składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
c. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
d. możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. a-c powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. d powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (o korzystaniu z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub Safari, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Java Script. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 
§ 4 Obowiązki Klienta i Sprzedawcy
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
2. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W opisie towaru może być podana informacja o przewidywanym czasie dostarczenia towaru, który nie stanowi wiążącego terminu wydania towaru. Obowiązuje termin 30 dniowy od dnia zawarcia umowy Sprzedaży lub indywidualnie ustalony  z Konsumentem przez Sprzedawcę.
§ 5 Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, a po kliknięciu na pole „Podsumowanie” Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy, po wyborze sposobu dostawy klikamy w „Podsumowanie” a następnie klient loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia i klikamy w „Przejdź do płatności”. W tym etapie dokonujemy wyboru sposobu płatności i klikamy w „Zamawiam i płacę”. W tym miejscu zależnie od wyboru metody płatności zostaliśmy przekierowani do bramki płatniczej lub musimy podać dane do dokonania płatności kartą i klikamy w „Zapłać teraz”.
Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia.
4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
5. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.
6. Brak wpłaty za złożone zamówienie w okresie jednego tygodnia od dnia złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.
Zamówienia telefoniczne
9. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, za pośrednictwem telefonu, pod numerem +48 578 889 918 w godzinach od 9:00 - 15:00, przy udziale naszego  konsultanta.
10. Warunkiem połączenia z konsultantem jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, dostępnego na stronie www.violahairextensions.pl 
11. Rozmowy z konsultantem mogą być nagrywane, o czym Klient zostanie poinformowany na początku połączenia. Jeżeli klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinien się rozłączyć i złożyć zamówienie za pośrednictwem strony www.violahairextensions.pl.
12. Konsultant udziela Klientowi informacji o swojej tożsamości, oznaczeniu przedsiębiorcy, celach i podstawach przetwarzania jego danych oraz prawach, które przysługują Konsumentowi.
13. Konsultant udziela Klientowi informacji o cenie towarów, którymi jest zainteresowany, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając informacji w języku polskim.
14. Klient wskazuje Konsultantowi nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób, adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, celem potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia.
15. Konsultant weryfikuje kompletność złożonego przez Klienta zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na wskazane Towary X za łączną cenę X zł oraz na ich dostawę pod wskazany adres X za cenę X zł. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty łącznej ceny towarów i kosztu ich dostawy  w kwocie X zł.”
16. Klient potwierdza zamówienie, ma także możliwość złożenia zastrzeżeń, uzupełnienia zamówienia albo rezygnacji z realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, konsultant powtarza etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia. Konsultant dokonuje rejestracji zamówienia w systemie sklepu.
17. Konsultant przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail.
18. Opłatę za połączenie z numerem infolinii usługodawcy ponosi Klient. Koszt połączenia, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług (operatora), z którego korzysta Klient.
Modyfikacja składanych zamówień
19. Klient może dokonywać zmian w złożonym Zamówieniu, do momentu rozpoczęcia procesu kompletowania przez Usługodawcę złożonego Zamówienia.
20. Po przygotowaniu Zamówienia do wysyłki, Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
21. Modyfikacji zamówienia można dokonać poprzez kontakt z biurem Usługodawcy przy pomocy poczty elektronicznej e-mail: kontakt@violahairextensions.pl lub telefonicznie na nr tel. +48 578 889 918.
22. Wprowadzane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rodzaju towaru (wymiany, rozszerzenia o kolejne rodzaje towaru)

§ 6 Ceny, płatności i dostawa Towaru
1. Ceny Towarów w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, koszty dostawy ponosi Klient.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w chwili składania Zamówienia.
4. Klient ma możliwość uiszczenia płatności w następujący sposób:
a. przelewem bankowym, tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Usługodawcy 43 1140 1977 0000 4880 4600 1001
b. za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24 - podmiotem świadczącym usługę płatności online
c. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
5. Przy zamówieniu telefonicznym klient ma możliwości płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym.
6. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy, a w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 wysyłka będzie realizowana dopiero po uznaniu konta Usługodawcy z tytułu wpłaty za Towar.
7. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, która w danym okresie zrealizuje najszybciej dostawę zamówienia lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. Koszt dostawy w roku 2023 jest stały i wynosi 18,00 zł za każdą przesyłkę, niezależnie od jej wagi i wielkości.
8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę. 
9. Wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
10. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
11. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
12. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy - KONSUMENCI
1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu dni), przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres email Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Obowiązki Konsumenta.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Obowiązki Sprzedawcy
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów zapłacone przez Klienta przy zakupie Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy Konsument zamówił kilka rzeczy i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zwracając jedną lub kilka rzeczy ale nie wszystkie, wówczas nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów dostawy.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów.
10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży:
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Przedsiębiorca jako Kupujący
1. Odstąpienie od umowy.
2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, nie ma on możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu treści art. 395 Kodeksu Cywilnego.
3. Rękojmia
§ 9 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Usługodawcę. Wszystkie zasady gwarancji jakości Viola opisane są w oddzielnym dokumencie do którego link jest na stronie www.violahairextensions.pl
2. Usługodawca udziela gwarancji jakości na naturalne włosy do przedłużania po spełnieniu wszystkich warunków i zaleceń określonych w naszej Gwarancji Jakości. Gwarancja Jakości od Viola Hair Extensions obejmuje tylko same włosy zakupione u usługodawcy,  przygotowane bezpośrednio do założenia, gwarancja nie obejmuje natomiast sposobu ich założenia czy też uszkodzenia włosów w trakcie ich niewłaściwej aplikacji.
3. Gwarancją nie są objęte: włosy dziewicze oferowane do sprzedaży luzem, włosy clip in, kucyki oraz peruki. 
4. Okres gwarancji na włosy wynosi 190 dni pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad gwarancji jakości Viola Hair Extensions jak np. zasad pielęgnacji włosów przedłużanych, stosowania odpowiednich kosmetyków oraz szczotek zatwierdzonych przez Viola Hair Extensions, wykonania zabiegu przedłużania włosów przez wykwalifikowanego specjalistę, serwisowania a szerzej opisanych w oddzielnym dokumencie, do którego link jest na stronie www.violahairextensions.pl
5. Sprzęt elektryczny oferowany przez usługodawcę ma 12 miesięczny okres  gwarancji. Pozostałe produkty nie są objęte gwarancją od Usługodawcy. 
6. Klient może wybrać czy wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy czy uprawnienia wynikające z gwarancji.
7. Reklamowany towar po wypełnieniu i odesłaniu formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.violahairextensions.pl należy odesłać na adres : Viola Hair Extensions Sp. Z o.o., Ul. Modrzewiowa 5, 84-215 Sopieszyno.
8. Sprzęt elektryczny po uznaniu reklamacji przez Usługodawcę zostanie wymieniony na nowy. 
§ 10 Pozostałe prawa i obowiązki
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej oraz za 30 dniowym wypowiedzeniem.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni roboczych.
3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
§ 11 Rozstrzyganie sporów
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution). Do pozasądowego rozstrzygania sporów przygotowana została Platforma ORD dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:
a. zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
3. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
c. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 13 Dane osobowe
1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem danych osobowych jest Viola Hair Extensions Sp. Z o.o.
3. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu z wyłączeniem przeglądania treści sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Klient zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu.
5. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie.
7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności.
 
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi 
Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
6. Usługodawca zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@violahairextensions.pl lub pod numerem telefonu: +48 578 889 918